State Team

State Team Uttar Pradesh

Mr. Lokesh Kumar Sarola

State Prabhari (Uttar .Pradesh)

Mr. Rajat Rai

State Prabhari (Uttar Pradesh)

Mr Shiv Kumar

State President (Uttar Pradesh)

Mr. V. K. Panday

State President (Uttar Pradesh)

Mr Ravi Kant Pal

State Vice President (U.P.)

Mr. Ajeet Singh

State Vice President (U.P.)

Mr. Anil Bhati

State Vice President (U.P.)

Mr. Nagendra Shukla

State Gen. Secretary (U.P.)

Mr. Amit Tiwari

State Gen. Secretary(U.P.)

State Team Bihar

Mr. Arjesh Raj

State President  & State Pharmacy Council member (Bihar) 

Mr. Amod Kumar Nirala

State Vice President (Bihar)

Mr. Abhishek Kumar

State Secretary (Bihar) 

Mr.Jitendra Kumar

State Treasurer (Bihar)

Mr. Divesh Kumar Mishra

State Media Prabhari (Bihar)

Manish Kumar

Mr. Manish Kumar

State Speaker (Bihar)

Mr. Prakash Jha

Member 

Mr. Vinay Kumar

Member

Mr. Vishal Kumar Mishra

Member

State Team Maharashtra

Mr. Datta M Kharrate

State President

Mr. Nasir Pathan

State President

Dr. Vaibhav Shalimar

State Vice President

Mr. Shyam Sundar Shetty

State Vice President

Mr. Rohit Wagh

State Secretary

Mr. Ram Ghotkar

Treasurer

Akhil Bhartiya Pharmacist Association  © 2023 | Powered by : SK Web Solutions